Projekt centar Borovo | Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada | Projekt Centar Borovo

Nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada

Svrha projekta nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada je nabava 1500 kanti zapremine 120 litara za prikupljanje otpadnog papira za sva kućanstva s područja Općine Borovo, 16 kontejnera zapremine 600 litara za postavljanje na zelene otoke i 10 kontejnera zapremine 1100 litara za postavljanje na javne površine Općine Borovo. Provedbu projekta sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 Prema podatcima pružatelja usluge odvoza komunalnog otpada, 1354 kućanstava s područja Općine Borovo se koristi uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada. Na području Općine Borovo otpad se u kućanstvima sakuplja u kantama zapremine 120 litara, te na zelenim otocima u kontejnerima zapremine 600 litara i na javnim površinama u kontejnerima zapremine 1100 litara.

 Proces javnog, organiziranog odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Borovo započeo je u listopadu 2014. godine postavljanjem zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, PET ambalaže, staklene ambalaže i tekstila. Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada na tim zelenim otocima sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Općina Borovo danas raspolaže s tri zelena otoka za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, PET ambalaže, staklene ambalaže i tekstila, a ovim projektom se osiguravaju kontejneri za još četiri otoka. Povećanjem broja zelenih otoka na području Općine Borovo smanjila bi se udaljenost koju stanovnici pojedinih dijelova mjesta moraju prijeći od svojih domova do zelenih otoka i na taj način bi ih se potaknulo na odnošenje reciklabilnog otpada do zelenih otoka i njegovom pravilnom odlaganju. Samim time se povećava stupanj zaštite okoliša u Općini Borovo. Ujedno bi se mještanima sa smanjenjem otpada koji prikupljaju u kućanstvima smanjili troškovi odvoza otpada, kada u budućnosti poduzeće za odvoz miješanog komunalnog otpada pređe na sustav obračuna otpada po volumenu. Dodatnih 10 kontejnera zapremine 1100 litara, za nabavu kojih se traži sufinanciranje, bi zamijenili dotrajale metalne kontejnere za miješani otpad na mjesnom groblju i kontejnere kojima se služi Općina Borovo.

U kućanstvima s područja Općine Borovo otpad se ne odvaja. Prikuplja se u kantama zapremine 120 litara koje se prazne jednom tjedno. Nabavom i raspodjelom kanti zapremine 120 litara za odvojeno prikupljanje otpadnog papira započeo bi proces odvojenog prikupljanja otpada u kućanstvima kao i privikavanje mještana na buduće potrebe daljnjeg razdvajanja otpada na ostale reciklabilne tvari u kućanstvima (metal, plastiku, staklo itd.). Mještani će kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira dobiti besplatno.

Nabavom komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada ostvarili bi se sljedeći rezultati:
• Povećala bi se dostupnost zelenih otoka mještanima;
• Smanjila bi se količina reciklabilnog otpada koji se ne odvaja od miješanog komunalnog otpada i na taj način smanjila i količina otpada koji se odlaže na odlagalištu;
• Kroz reciklažu otpada pridonijelo bi se smanjenju štetnih utjecaja otpada na okoliš, te bi se povećala financijska samoodrživost gospodarenja otpadom kroz prodaju reciklabilnog otpada;
• Povećanjem broja lokacija na kojima se otpad može odložiti smanjuje se rizik od otpada na ulicama i javnim površinama i pridonosi ljepšem i urednijem izgledu mjesta;
• Stvorili bi se uvjeti za smanjenje troškova odvoza komunalnog otpada za mještane, kada poduzeće za odvoz komunalnog otpada pređe na obračun usluge odvoza otpada po volumenu.

Vrijednost ukupne investicije: 434.290,00 kuna, učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prihvatljivim troškovima: 347.432,00 kuna, vlastito sudjelovanje Općine Borovo: 86.858,00 kuna.

fzoeu_opcina borovo2

CyberChimps