Projekt centar Borovo | Javni natječaj za prijem jednog radnika/ice za rad na određeno vrijeme | Projekt Centar Borovo

Javni natječaj za prijem jednog radnika/ice za rad na određeno vrijeme

Na temelju čl. 16 Statuta Projekt centra Borovo, predsjednica udruge dana 01.02.2021 god. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem jednog radnika/ice za rad na određeno vrijeme u udruzi Projekt centar Borovo na radnom mjestu „ Asistent/ica u provedbi projekata“ na rok od 6 mjeseci.

1. Naziv radnoga mjesta/opći i posebni uvjeti

1.1 Asistent/ica u provedbi projekata

            1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

            Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

1.2. Posebni uvjeti

 • visoka stručna sprema društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije

2. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

3. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  prema posebnom zakonu dužan je, u prijavi na ovaj javni natječaj, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost kandidat je dužan uz prijavu na ovaj javni natječaj priložiti rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojega je vidljivo navedeno pravo prednosti.

4. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 5. odgovarajuću ispravu kao dokaz o statusu osobe koja ostvaruje prednost,
 6. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici, koja ne treba biti ovjerena, osim prijave, životopisa i uvjerenja o nekažnjavanju, koji se dostavljaju u izvorniku.

Prije izbora kandidat, na zahtjev Poslodavca, predočit će izvornike i za ostale dokumente.

5. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na ovaj javni natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj. Protiv te obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnoga  lijeka.

6. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo ona osoba koja ispunjava sve tražene uvjete iz natječaja i koja na isti podnese pravodobnu i urednu prijavu.

7. Prijave na ovaj javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave istoga preporučenom pošiljkom, na adresu:

Projekt centar Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo,
s naznakom „Za javni natječaj – Asistent/ica u provedbi projekata“.

8. O rezultatima ovoga natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Udruga Projekt centar Borovo zadržava pravo poništenja ovoga Javnog natječaja bez obveze navođenja razloga za poništenje.

9. Izrazi koji su korišteni u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira da li su korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

U Borovu, 01.02.2021.

PREDSJEDNICA
Senka Romić


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Subscribe
Notify of
guest

0 Komentari
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
CyberChimps
0
Zanima nas što mislite, molimo Vas za komentarx