Projekt centar Borovo | Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Borovo | Projekt Centar Borovo

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Borovo

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Borovo je započet s ciljem izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Borovo namijenjene smanjenju količine lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Na području Općine Borovo se godišnje sakupi prosječno 1.115 tona miješanog komunalnog otpada te 12,14 tona otpadnog papira i kartona (sakupljanje započelo u srpnju 2016. godine). U svrhu smanjenja količine otpada nastalog na području Općine koji se odlaže na odlagališta, za sva kućanstva u Općini su nabavljene i podijeljene kante za otpadni papir. Pored toga, na području Općine su izgrađena tri zelena otoka na kojima se prikupljaju otpadni papir, plastika, staklo i tekstil. Na taj način stvorene su osnove za razdvajanje komunalnog otpada na mjestu njegova nastanka. Za potrebe smanjenja količina otpada u većem obimu potrebno je izgraditi infrastrukturu u koju bi mještani  mogli dovoziti odvojivi otpad u većim količinama. Izgradnjom reciklažnog dvorišta Općina Borovo će steći infrastrukturu u kojoj će se moći prikupiti i privremeno skladištiti odvojeni otpad nastao na području Općine Borovo namijenjen za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Izdvajanjem posebnih vrsta otpada iz komunalnog otpada, posebno onih koje se kroz ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu mogu korisno iskoristiti, doprinosi se održivom gospodarenju resursima i produžavanju uporabnog vijeka materijala i proizvoda. Korištenjem otpada kao vrijednog resursa smanjuju se količine otpada koje se odlažu na odlagališta, dok se izdvajanjem opasnog otpada iz miješanog komunalnog otpada i njegovom predajom ovlaštenim osobama na zbrinjavanje dodatno smanjuje štetan uticaj otpada na okoliš. Kako bi se ostvario cilj smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta potrebno je i podići svijest stanovništva o važnosti odvajanja otpada u njihovim kućanstvima. To će se ostvariti provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti kojima će se stanovništvu objasniti kako i s kojom svrhom razdvojiti otpad koji nastaje u njihovim kućanstvima.

Nakon provedbe projekta, Općina Borovo će Odlukom upravljanje reciklažnim dvorištem ustupiti lokalnom komunalnom poduzeću EKO-Dunav d.o.o. kojem je Općina Borovo osnivač. Rad reciklažnog dvorišta financirati će se sredstvima koja EKO-Dunav d.o.o. ostvaruje obavljanjem svojih djelatnosti te od prihoda koje reciklažno dvorište ostvari.

Ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi izgradnje reciklažnog dvorišta iznose 3.147.258,76 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iznosom od 2.568.780,73 kune, dok ostatak sredstava osigurava Općina Borovo iz svog proračuna.

Projekt se provodi u razdoblju studeni 2017. – studeni 2018. godine. Za potrebne dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Maksimović, milos.maksim@outlook.com.

Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr

 

Zajedno do fondova EU

 

CyberChimps